Przetargi

17.06.2015 roku

 

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: prace remontowe sekretariatu, gabinetów dyrektorskich i księgowości o łącznej pow. 83,4 m2 znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
 
Kryterium ofert: 
 – cena -100%
Termin składania ofert:
- upływa dnia  30  czerwca 2015 r. do godz. 15.00.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
Miejsce składania ofert:
-oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem ”Prace  remontowe sekretariatu, gabinetów dyrektorskich i księgowości znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach” należy składać w sekretariacie w godz. 8.00- 15.00.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o Regon, decyzję o przyznaniu NIP, polisę ubezpieczeniową oc  wykonawcy, uprawnienia budowlane.


Oferent dokona wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Zainteresowanych oferentów prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel: 46 874 47 99 lub mailem: zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl

                                                    Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
                                                                                                         Anna Sokołowska

 

 

 

 

 

11.06.2014 roku

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: prace remontowe zaplecza świetlicy o pow. 33,80 m2 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
Kryterium ofert: 
 – cena -100%.
Termin składania ofert:
- upływa dnia 25 czerwca 2014 r. do godz. 15.00.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Miejsce składania ofert:
-oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem ”Prace  remontowe zaplecza świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach” należy składać w sekretariacie w godz. 8.00- 15.00.


Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o Regon, decyzję o przyznaniu NIP, polisę ubezpieczeniową o.c  wykonawcy, uprawnienia budowlane.


Oferent dokona wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Zainteresowanych oferentów prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel: 46 874 47 99 lub mailem: zspbrzeziny@szkoly.lodz.pl


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w BrzezinachOgłoszenie o przetargu

na wykonanie zamówienia pn.: "Roboty remontowo-malarskie w pomieszczeniach

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Brzezinach"

nr ogłoszenia: 224848-2013

data ogłoszenia: 12.06.2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

OPIS TECHNICZNY


SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

KOSZTORYS OFERTOWY

 

PRZEDMIAR

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty na wykonanie zamówienia pn. „Roboty remontowo- malarskie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach” oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Załącznik o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn. „Roboty remontowo- malarskie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach”